ให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิมให้เรียบร้อย และเมื่ออยู่ที่หน้า dashboard ให้คลิ๊กที่มุมขวาบนสุด

ให้คลิ๊กที่ “บัญชีและรหัส”

ใส่รหัสผ่านเดิม และใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไป 2 ครั้งและกด “เปลี่ยนรหัสผ่าน”